ضیافت افطاری با حضور روحانیون در دفتر امام جمعه
1396/3/13
ضیافت افطاری با حضور روحانیون در دفتر امام جمعه
ضیافت افطاری با حضور روحانیون در دفتر امام جمعه
جهت اجرای برنامه های معنوی ماه مبارک رمضان به دعوت امام جمعه محترم شهرستان از روحانیون و امامان جماعت دعوت بعمل امد و ضمن تشریح برنامه های این ماه با ضیافت افطاری از انها پذیرایی گردید.

  

خطبه های نماز جمعه   

تاريخ روز   

سه شنبه 1398/12/6 - 47 : 6