شرکت امام جمعه بردسیردر مراسم سو م دوتن از شهدای مدافع حرم
1396/1/16
شرکت امام جمعه بردسیردر مراسم سو م دوتن از شهدای مدافع حرم
شرکت امام جمعه بردسیردر مراسم سو م دوتن از شهدای مدافع حرم
شرکت امام جمعه بردسیر در مراسم سوم دوتن از شهدای مدافع حرم

  

خطبه های نماز جمعه   

تاريخ روز   

سه شنبه 1398/12/6 - 59 : 6