تاریخ و عقاید اسماعیلیه آقاخانیه
1396/9/25
تاریخ و عقاید اسماعیلیه آقاخانیه
معرفی کوتاه:اسماعیلیه معاصر به دو فرقه عمده تقسیم می‌شود1 :ـ اسماعیلیان مستعلوی یا بهره‌ها، 2ـ اسماعیلیه آقاخانیه .گروه دوم بازماندگان نزاریان الموت هستند که با جمعیتی در حدود 10میلیون نفر در آسیای میانه، آفریقا، هندوستان، پاکستان، لبنان، سوریه، ایران و افغانستان پراکنده‌اند و چون امام ایشان ملقب به آقاخان است آنها را آقاخانیه می‌نامند

.نگارنده در کتاب حاضر، تاریخ و عقاید فرقه آقاخانیه را بررسی می‌کند .در فصل اول کتاب به فایده و ضرورت تحقیق اشاره شده است .فصل دوم نگاهی است به منابع اسماعیلیه آقا خانیه .فصل سوم شامل اطلاعات مختصری است درباره چگونگی پیدایش اسماعیلیه و تحولات تاریخی آن تا انقراض دولت اسماعیلی الموت .در فصل چهارم، سرگذشت اسماعیلیه پس از سقوط الموت تا ظهور آقاخان پی‌گیری می‌شود .فصل پنجم درباره چگونگی ظهور و پیدایش اسماعیلیه آقاخانیه است .در این فصل از اقدامات آقاخان اول (حسنعلی شاه، آقاخان محلاتی) و شورش او در ایران، همچنین آقاخان‌های دیگر تا آقاخان چهارم صحبت شده است .فصل ششم به تشریح عقاید اسماعیلیان آقاخانیه اختصاص یافته است .فصل هفتم درباره سازمان دعوت و تشکیلات و سلسله مراتب دعوت اسماعیلیان معاصر است .در فصل هشتم انشعابات جدید در اسماعیلیه آقاخانیه معرفی می‌شوند .در فصل نهم شهرها و روستاهای اسماعیلی نشین معرفی شده که عبارت‌اند از :انجدان، کهک، محلات، قم، تهران و ری، دلیجان، شهر بابک، کرمان، سیرجان، یزد، بندرعباس، زاهدان، مشهد، نیشابور، تربت جام، قاین و بیرجند . فصل دهم، ضمایمی است شامل اسامی امامان اسماعیلی و داعیان فرقه‌های مختلف اسماعیلیان .صفحات پایانی به فهرست منابع اختصاص یافته است .


  

خطبه های نماز جمعه   

تاريخ روز   

دوشنبه 1399/4/23 - 18 : 15