نماز جمعه این هفته قشم به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا لغو شد
1399/1/6
نماز جمعه این هفته قشم به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا لغو شد
نماز جمعه این هفته قشم به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا لغو شد

  

خطبه های نماز جمعه   

تاريخ روز   

شنبه 1399/3/17 - 4 : 15